Szent István Társulati Biblia

Bibliák Szent István Társulati Biblia

Ter – Kiv – Lev – Szám – MTörv – Józs – Bír – Rut – 1Sám – 2Sám – 1Kir – 2Kir – 1Krón – 2KrónEzd – Neh – Tób – Jud – Eszt – 1Mak – 2Mak – Jób – Zsolt – Péld – Préd – Én – Bölcs – Sir – IzJer – Siral – Bár – Ez – Dán – Oz – Jo – Ám – Abd – Jón – Mik – Náh – Hab – Szof – Ag – Zak – Mal– Mt – Mk – Lk – Jn – ApCsel – Róm – 1Kor – 2Kor – Gal – Ef – Fil – Kol – 1Tessz – 2Tessz – 1Tim2Tim – Tit – Filem – Zsid – Jak – 1Pét – 2Pét – 1Jn – 2Jn – 3Jn – Júdás – Jel

Ószövetség

Teremtés könyve
I. AZ ŐSTÖRTÉNET. A világ teremtése. Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt: “Legyen világosság”, és világos lett. >>

Kivonulás könyve
I. AZ EGYIPTOMBÓL VALÓ SZABADULÁS. 1. IZRAEL EGYIPTOMBAN. Visszatekintés.Ezek Izrael fiainak nevei, akik családjukkal együtt lekísérték Jákobot Egyiptomba: Ruben, Simeon, Lévi és Júda, Isszachár, Zebulun és Benjamin, Dán és Naftali, Gád és Áser. >>

Leviták könyve
I. AZ ÁLDOZATOK SZERTARTÁSA. Az égőáldozat. Az Úr hívta Mózest, és a megnyilatkozás sátorából ezt mondta neki: “Szólj Izrael fiaihoz és add tudtukra: Ha valaki közületek áldozatot mutat be az Úrnak, >>

Számok könyve
I. A SZÁMBAVÉTEL. Egyiptom földjéről való kivonulásuk után a második év második hónapjának első napján így szólt az Úr Mózeshez a megnyilatkozás sátorában a Sínai pusztán: >>

Második Törvénykönyv
I. BEVEZETŐ BESZÉDEK. MÓZES ELSŐ BESZÉDE. Idő és hely. Ezek azok a beszédek, amelyeket Mózes egész Izraelnek tartott a Jordánon túl a pusztában, Arabában, Szuffal szemben, Párán, Tofel, Lábán, >>

Józsue könyve
I. AZ ÍGÉRET FÖLDJÉNEK ELFOGLALÁSA. 1. ELŐKÉSZÜLETEK. Felhívás az ígéret földjére való bevonulásra. Mózesnek, az Úr szolgájának halála után szólt az Úr Józsuéhoz, Nun fiához, Mózes szolgájához, s azt mondta: “Szolgám, Mózes halott. Indulj, kelj át a Jordánon, te és ez az egész nép, arra a földre, >>

Bírák könyve
A TÖRZSEK ELHELYEZKEDÉSE KÁNAÁN FÖLDJÉN. Juda, Simeon, Káleb és a keniták. Józsue halála után Izrael fiai megkérdezték az Urat: “Ki vonuljon fel közülünk elsőnek a kánaániak ellen, hogy támadást indítson ellenük?” Az Úr azt felelte: “Júda vonuljon fel elsőnek, >>

Rut könyve
Rut és Noémi. A bírák idejében éhínség tört ki az országban. Ezért egy ember a júdeai Betlehemből elindult a feleségével és két fiával, hogy Moáb földjére menjen lakni. Az embert Elimelechnek hívták, >>

Sámuel I. könyve
I. SÁMUEL. 1. SÁMUEL GYERMEKKORA. Zarándoklat Silóba. Volt egy Ramatajimba való ember, egy cufita, Efraim hegyéről. Elkanának hívták, s Jerochám fia volt, Elihu fiáé, (aki) az efratita Cuf fiának, Tochunak volt a fia. Két felesége volt, >>

Sámuel II. könyve
Dávid értesül Saul haláláról. Saul halála után, az amalekiták elleni csatából hazatérve Dávid két napig Ciklagban maradt. A harmadik nap egy ember érkezett Saul táborából. A ruhája meg volt szaggatva és hamu volt a fején. >>

Királyok I. könyve
I. DÁVID UTÓDAI A TRÓNON. Dávid öregsége, Adonija mesterkedése. Dávid király éltes öreg lett; hiába burkolták takaróba, nem tudott fölmelegedni. Szolgái ezért így szóltak hozzá: Kell keresni urunknak és királyunknak egy fiatal leányt, >>

Királyok II. könyve
Acháb halála után Moáb elszakadt Izraeltől. Achaszja pedig Szamariában a rácson át leesett a tetőről, és betegen feküdt. Ezért követeket küldött ezzel a megbízatással: “Menjetek, >>

Krónikák I. könyve
I. A DÁVIDRA IRÁNYULÓ CSALÁDFÁK. 1. ÁDÁMTÓL IZRAELIG. A három főcsoport.Ádám, Szet, Enos, Kenán, Mahalaleel, Járed, Hénok, Metuselach, Lámech, Noé, Szem, Kám, Jáfet. Jáfet fiai: Gomer, Magog, a médek, Jáván, Tubál, Mesech és Tirász. >>

Krónikák II. könyve
IV. SALAMON ÉS A TEMPLOMÉPÍTÉS. Salamon bölcsességet kér az Úrtól. Salamon, Dávid fia megszilárdította királyi hatalmát. Vele volt ugyanis az Úr, az ő Istene, és mind nagyobbá tette. Salamon meghívta egész Izraelt: az ezredeseket, a századosokat, >>

Ezdrás könyve
I. HAZATÉRÉS ÉS A TEMPLOM ÚJJÁÉPÍTÉSE. Cirusz rendelete. Cirusznak, a perzsák királyának első évében – hogy az Úrnak Jeremiás által hallatott szava beteljesedjék -, az Úr fölébresztette Cirusznak, a perzsák királyának lelkét, >>

Nehemiás könyve
Nehemiás hazatérése Judeába. Nehemiásnak, Hakalja fiának szavai. Amikor Artaxerxész király huszadik évének Kiszleu hónapjában Szuza várában voltam, fölkeresett egyik testvérem, Hanani, Júdeába való emberekkel. >>

Tóbiás könyve
A száműzetésben. Ez a könyv Tobit története, Tóbiel fiáé, aki Ananielnek volt a fia, az meg Babael fiáé, Aduelé, Aziel nemzetségéből, Naftali törzséből. Szalmanasszárnak, >>

Judit könyve
I. NEBUKADNEZÁR HADJÁRATAI. Nebukadnezár és Arfaxád. Nebukadnezár uralkodásának 12. évében történt, aki az asszírok fölött uralkodott Ninivében, a nagy városban. Abban az időben a médek fölött, Ekbatanában Arfaxád uralkodott, >>

Eszter könyve
Eszter könyve. Mardokeus álma. Achasvéros nagykirály uralkodásának 2. évében, Niszan hónap első napján álmot látott Mardokeus, Jairnak a fia, (aki) Simi fia volt, az meg Kis fia. Benjamin törzséből származott, >>

Makkabeusok I. könyve
I. ELŐSZÓ. Nagy Sándor és utódai. Miután Macedóniai Fülöp fia, Sándor kivonult Chettiimből, és legyőzte a perzsák és a médek királyát, Dáriust, helyette először Hellászon uralkodott, királyként. Sok hadjáratot vezetett, >>

Makkabeusok II. könyve
I. LEVELEK AZ EGYIPTOMI ZSIDÓKNAK. Első levél. Üdvözlet testvéreinknek, az Egyiptomban élő zsidóknak! Testvéreitek, a Jeruzsálemben és Júdeában élő zsidók minden jót kívánnak. Halmozzon el benneteket az Isten jótéteményeivel, >>

Jób könyve
I. BEVEZETŐ. Volt Husz földjén egy Jób nevű férfi. Feddhetetlen, derék ember volt, félte az Istent és kerülte a rosszat. Hét fia és három lánya született. Nagy vagyona volt: hétezer juha, háromezer tevéje, >>

Zsoltárok könyve
A KÉT ÚT. Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján és nem vegyül a csúfot űzők közé. Aki örömét leli Isten törvényében, s parancsairól elmélkedik nappal és éjjel. Olyan, >>

Példabeszédek könyve
A KÖNYV CÉLJA. Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának mondásai, hogy bölcsességet, fegyelmet tanuljunk, és megértsük az értelmes beszédet; hogy világos útmutatást kapjunk, igazságosságra, jogra, becsületre; >>

Prédikátor könyve
A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának a szavai. Hiábavalóság, csak hiábavalóság, ezt mondja a prédikátor, hiábavalóság, csupa hiábavalóság. Minden hiábavalóság! >>

Énekek éneke
CÍM ÉS BEVEZETŐ. Az énekek éneke Salamontól: Csókoljon meg a szája csókjával! Igen, szerelmed édesebb a bornál. Keneteidnek illata kellemes, mint a kiöntött olaj, olyan a neved, azért szeretnek a lányok. >>

Bölcsesség könyve
I. A BÖLCSESSÉG ÉS AZ EMBER SORSA. Keresd Istent és kerüld a bűnt. Szeressétek az igazságot, ti, akik ítélkeztek a föld fölött! Jó lélekkel gondolkodjatok az Úrról, és keressétek szívetek egyszerűségében! Mert azok, akik nem kísértik, megtalálják, és azoknak, >>

Sirák fia könyve
I. A MONDÁSOK GYŰJTEMÉNYE. A bölcsesség titka. Minden bölcsességnek az Úr a forrása, örök időkre otthon van az nála. A tenger homokját, az eső cseppjeit s a letűnt idő napjait ki vehetné számba? Az ég magasságát, a földnek szélességét, >>

Izajás könyve
I. IZAJÁS KÖNYVÉNEK ELSŐ RÉSZE. 1. BESZÉDEK A SZÍR-EFRAIMITA HÁBORÚ ELŐTTI ÉVEKBŐL. Címzés. Izajásnak, Ámosz fiának látomása Júdáról és Jeruzsálemről, amelyet Júda királyainak: Uzijának, Jotamnak, Acháznak és Hiszkijának uralkodása idején látott. Halljátok, egek és te, föld, figyelj, >>

Jeremiás könyve
Cím. Jeremiásnak, Hilkija fiának a szavai, aki abból a papi családból származott, amely a Benjamin földjén levő Anatotban lakott. Az Úr Jozijának, Ámon fiának, Júda királyának napjaiban, uralkodásának 13. >>

Siralmak könyve
AZ ELSŐ SIRALOM. Álef. Ó, mily elhagyottan ül a város, amely egykor tele volt néppel! Olyan, mint az özvegy, bár nagy volt a népek között. A tartományok úrnőjét, lám, robotra fogták. Csak sír, egyre sír éjjelente, >>

Báruk könyve
1. BEVEZETÉS. Báruk és a babiloni zsidó közösség. Ezek annak a könyvnek a szavai, amelyet Báruk Babilonban írt meg. Ő Nerija fia volt, az meg Machszeja fia, az Cidkija fia, az Hazadia fia, az pedig Hilkija fia. Az 5. évben, >>

Ezekiel könyve
Bevezetés. A 30. esztendőben, a negyedik hónapban, a hónap ötödik napján, amikor a száműzöttek között voltam a Kebár folyó mellett, megnyílt az ég, és isteni látomás tanúja voltam. >>

Dániel könyve
I. TÖRTÉNETI RÉSZ. 1. DÁNIEL IFJÚSÁGA. Nebukadnezár hadjárata Jeruzsálem ellen.Jojakim júdeai király uralkodásának harmadik esztendejében Nebukadnezár, Bábel királya felvonult Jeruzsálem ellen, és ostrom alá fogta. Az Úr kezébe adta Jojákimot, >>

Ozeás könyve
Cimzés. Az Úr szózatot intézett Ozeáshoz, Beeri fiához, Uzija, Jotam, Acház és Hiszkija júdeai királyok idejében, s Jerobeámnak, Joás fiának, Izrael királyának idejében. Amikor az Úr szólni kezdett, >>

Joel könyve
Szózat, amelyet az Úr Joelhez, Petuel fiához intézett. Halljátok ezt, vének, figyeljetek mindnyájan, ti lakói az országnak! Történt-e hasonló napjaitokban, vagy atyáitok napjaiban?>>

Ámosz könyve
Címzés. Egy tekoai pásztornak, Ámosznak a szavai, azok a látomások, amelyeket Izraelről látott, Uzijának, Júda királyának napjaiban, és Jerobeámnak, Joás fiának, Izrael királyának napjaiban, >>

Abdiás könyve
Címzés és bevezetés. Abdiás látomása Edomról. Üzenetet kaptam az Úrtól, hírvivő érkezett a népek közé: “Fel! Támadjuk meg ezt a népet! Harcra fel!” Ezt mondja az Úr, az Isten: Nézd, kicsivé teszlek a népek között, >>

Jónás könyve
Jónás szembeszegül az isteni paranccsal. Az Úr szózatot intézett Jónáshoz, Amittai fiához: “Kelj útra, menj el Ninivébe, a nagy városba! Hirdesd neki, hogy gonoszsága színem elé jutott.” Jónás el is indult, de azért, >>

Mikeás könyve
Az Úr szava, amelyet a moréseti Mikeáshoz intézett Jotám, Acház és Hiszkija júdeai királyok idejében; látomások Szamariáról és Jeruzsálemről. Figyeljen minden nemzet, >>

Náhum könyve
Jövendölés Ninivéről. Az elkosi Náhum látomásának könyve. Az Úr féltékeny és bosszúálló Isten, bosszút áll az Úr, és nagyon haragszik, bosszút áll az Úr ellenségein, nem könyörül ellenfelein. >>

Habakuk könyve
Címzés. Látomás, amelyet Habakuk próféta látott. Meddig kell még Uram, segítségért folyamodnom anélkül, hogy meghallgatnál? Hozzád kiáltanom: “Erőszak!”, anélkül, hogy megszabadítanál? >>

Szofoniás könyve
Az Úr szózata, amelyet Szofoniáshoz, Kusi fiához intézett, Júda királyának, Jozijának, Ámon fiának idejében. Kusi Gedaljának, az meg Amarjának, az meg Hiszkijának volt a fia. Bizony, >>

Aggeus könyve
A templom újjáépítése. Dárius király 2. esztendejében, a hatodik hónapban, a hónap első napján az Úr a következő szózatot intézte Aggeus próféta által Zerubbábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához, és Józsuéhez, >>

Zakariás könyve
ELSŐ RÉSZ. Felhívás a megtérésre. Dárius 2. esztendejének nyolcadik hónapjában az Úr szózatot intézett Zakariás prófétához, [Berekjának], Iddó [fiának a] fiához. Így beszélj hozzájuk: Ezt mondja a Seregek Ura: Térjetek vissza hozzám, >>

Malakiás könyve
Jövendölés. Az Úr szózata, amelyet Malakiás által intézett Izraelhez. Szerettelek benneteket! – mondja az Úr. Ti mégis így beszéltek: Mivel mutattad meg, hogy szeretsz bennünket? – Ugye, Ézsau, >>

Újszövetség

Máté evangéliuma
I. JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE ÉS GYERMEKKORA. Jézus ősei. Jézus Krisztus, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségtáblája. Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob nemzette Júdát és testvéreit. Júdának született Perec és Szerach, Támártól. >>

Márk evangéliuma
ELŐKÉSZÜLET A NYILVÁNOS MŰKÖDÉSRE. Bevezetés. Jézus Krisztus, Isten Fia evangéliumának kezdete. Amint Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, >>

Lukács evangéliuma
Bevezetés. Mivel már sokan megkísérelték, hogy a köztünk beteljesedett eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az Igének, jónak láttam én is, >>

János evangéliuma
Előszó. Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, >>

Apostolok Cselekedetei
Előszó. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen azután, hogy útbaigazítást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, >>

Rómaiaknak írt levél
Címzés, köszöntés, hálaadás. Pál, Krisztus Jézus szolgája, meghívott apostol, akit az Isten kiválasztott evangéliumának hirdetésére, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért, Fiáról, Jézus Krisztusról, >>

Korintusiaknak írt I. levél
Címzés és üdvözlet. Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola és Szosztenész testvér, Isten korintusi egyházának, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, a meghívott szenteknek s mindazoknak, >>

Korintusiaknak írt II. levél
Címzés és üdvözlet. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola és Timóteus testvér Isten korintusi egyházának és egész Achájában minden szentnek. Kegyelem és békesség nektek Istentől, Atyánktól és Urunktól, >>

Galatáknak írt levél
Címzés és személyes kapcsolat. Pál, aki nem emberektől, nem is ember által, hanem Jézus Krisztus, és az őt a halálából föltámasztó Atyaisten által apostol, és minden itteni testvér Galácia egyházainak: >>

Efezusiaknak írt levél
Címzés és köszöntés. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola az Efezusban élő szenteknek, a Krisztus Jézusban hívőknek. Kegyelem és békesség nektek Atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól! >>

Filippieknek írt levél
Köszöntés és kegyelmi kapcsolat. Pál, és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái a Filippiben élő összes szentnek Krisztus Jézusban, az elöljárókkal és a diakónusokkal együtt. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, >>

Kolosszeieknek írt levél
Az apostol és az egyházközség kapcsolata. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola és Timóteus testvér a Kolosszében élő szent és hívő testvéreknek Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől [és Urunktól, >>

Tesszalonikaiaknak írt I. levél
Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak egyházának, amely az Atyaistenben és Urunkban, Jézus Krisztusban áll fenn. Kegyelem nektek és békesség! Mindig hálát adunk Istennek mindnyájatokért, >>

Tesszalonikaiaknak írt II. levél
Köszöntés és a hit dicsérete. Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak egyházának, amely az Atyaistenben és Urunkban, Jézus Krisztusban áll fenn. Kegyelem nektek és békesség az Atyaistentől és Urunktól, Jézus Krisztustól! >>

Timóteusnak írt I. levél
Bevezetés. Pál, üdvözítő Istenünknek és reménységünknek, Krisztus Jézusnak rendeletéből Krisztus Jézus apostola Timóteusnak, a hitben igaz fiának. Kegyelem, irgalom és békesség Istentől, az Atyától, és Urunktól, >>

Timóteusnak írt II. levél
Bevezetés. Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint Timóteusnak, szeretett fiának. Kegyelem, irgalom és békesség Istentől, az Atyától és Urunktól, >>

Titusznak írt levél
Címzés és köszöntés. Pál, Isten szolgája és Jézus Krisztus apostola – hogy az Isten választottait a hitre és az igazság megismerésére vezesse, az istenfélelem révén és az örök élet reményében, >>

Filemonnak írt levél
Címzés és üdvözlet. Pál, Krisztus Jézus foglya és Timóteus testvér Filemonnak, kedves munkatársunknak és nővérünknek, Appiának, küzdőtársunknak Archippusznak, és a házadban összejövő egész egyháznak. >>

Zsidóknak írt levél
Bevezetés. Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz, ezekben a végső napokban Fiában szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, aki által az időket is teremtette. >>

Szent Jakab levele
Bevezetés. Jakab, Istennek és Urunknak, Jézus Krisztusnak szolgája üdvözletet (küld) a szórványokban élő tizenkét törzsnek. Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket. >>

Szent Péter I. levele
Bevezetés. Péter, Jézus Krisztus apostola a zarándokoknak, akik Pontusz, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitinia területén szórványokban élnek, s akiket az Atyaisten előretudása birtokában kiválasztott, >>

Szent Péter II. levele
Bevezetés. Simon Péter, Jézus Krisztusnak szolgája és apostola azoknak, akik velünk együtt ugyanolyan mértékben részesültek a mindennél értékesebb hitben Istenünk és Megváltónk, Jézus Krisztus igazságosságában. >>

Szent János I. levele
Bevezetés. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és amit a kezünkkel tapintottunk: az élet Igéjét hirdetjük nektek. Igen, az élet megjelent, láttuk, >>

Szent János II. levele
Bevezetés. Én, “az Öreg”, a kiválasztott Úrnőnek és gyermekeinek, akiket az Igazságban szeretek, de nemcsak én, hanem mindenki, aki megismerte az Igazságot, amely bennünk van, és velünk lesz örökre. >>

Szent János III. levele
Bevezetés. Én, “az Öreg”, kedves Gájuszomnak, akit az Igazságban szeretek. Kedvesem, kívánom, hogy minden sikerüljön neked és egészséges légy testben is, lélekben is. Nagyon örültem, amikor testvérek érkeztek, >>

Szent Júdás levele
Bevezetés. Júdás, Jézus Krisztusnak a szolgája, Jakabnak meg a testvére, az Atyaistenben szeretett és a Jézus Krisztusnak megtartott meghívottaknak. Irgalomban, békében és szeretetben bőven legyen részetek! >>

Jelenések könyve
Bevezetés. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet azért adott neki az Isten, hogy szolgáinak megmutasson mindent, aminek csakhamar be kell következnie. Elküldte angyalát, így adta tudtul szolgájának, Jánosnak, >>

Ter – Kiv – Lev – Szám – MTörv – Józs – Bír – Rut – 1Sám – 2Sám – 1Kir – 2Kir – 1Krón – 2KrónEzd – Neh – Tób – Jud – Eszt – 1Mak – 2Mak – Jób – Zsolt – Péld – Préd – Én – Bölcs – Sir – IzJer – Siral – Bár – Ez – Dán – Oz – Jo – Ám – Abd – Jón – Mik – Náh – Hab – Szof – Ag – Zak – Mal– Mt – Mk – Lk – Jn – ApCsel – Róm – 1Kor – 2Kor – Gal – Ef – Fil – Kol – 1Tessz – 2Tessz – 1Tim2Tim – Tit – Filem – Zsid – Jak – 1Pét – 2Pét – 1Jn – 2Jn – 3Jn – Júdás – Jel

Forrás: http://www.kereszteny.hu/biblia/

Van hozzáfűznivalója? Tegye meg nyugodtan!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s