Őszihálaadás – 1738. január 10 óta

Molnár Lehel

AZ ŐSZI HÁLAADÁSI ÚRVACSORAOSZTÁS IDŐPONTJA

Az unitárius egyházban évente négy alkalommal osztanak úrvacsorát: karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor és az őszi hálaadás napján. Az őszi úrvacsoraosztás időpontjának meghatározásával az 1694. június 20-án Tordán tartott Zsinat alábbi határozatában találkozunk:

“Deliberatum in hoc Synodo, ut deinceps singulis annis quatuor vicibus, in tribus festis, et ante diem D. Michaelis die Domini usurpetur S. Coena in omnibus Ecclesiis.”

Magyar fordításban: “Ezen a Zsinaton az a döntés hozatott, hogy mostantól minden évben négy alkalommal, a három ünnepen, valamint Szent Mihály napja előtti vasárnapon szolgáltassák ki az úrvacsora minden egyes egyházközségben”1

Csaknem fél évszázad múlva, 1738. január 10-én a szintén Tordán tartott Generale Consistorium 2 a következő határozatot hozta:

“Az őszi Communiót minden Atyafiak usurpálják, Sz[ent] Mihály nap előtt, az mely vasárnap legközelebb esik, azon az napon, ha pedig vasárnap esik Sz[ent] Mihály napja, akkor az leszen az Communiőnak ideje.”3

1779. január 16-án a Generale Consistorium kimondta, hogy az úrvacsora-osztás legyen az Ágenda szerint: “Hogy a … Coena Domini … administratio minden Ekklesiában egy formán lehetne, e végett adatott vala ki a Generale Consistorium Ágendát ez előtt egy néhány esztendőkkel; mindazonáltal úgy tapasztalja a Generale Consistorium, hogy légyenek némelyek Tiszts. Minister atyánkfiai közül, kik magokat azon Ágendához alkalmaztatni nem kívánják s nem akarják; mostan aztán serii commitákatik T[iszteletes} Esperes atyánkfiainak, hogy ki ki maga Diocessiseben illendő atettioval légyen e dolog iránt, és ha kik a nevezett czeremóniának kiszolgáltatásában az Ágenda ellen cselekednének, azok ellen toties quoties condigne animadvertálni el ne mulassza.”4

JEGYZETEK

1 Protocollum Generale Consistorium Lk. (1629-1736), 177,1. A fordításért ezúton is köszönetet mondok űr. Buzogány Dezső professzor úrnak.

2 Generale Consistorium – Főtanács.

3 Protocollum Generale Consistorium II. (1737-1777),8.

4 Protocollum Generale Consistorium III. (1778-1781), 18.; lásd: Szombatfalvi József: Egy 18. századi szabályzat az erdélyi unitárius istentisztelet és szer­tartások végzéséről. In. KerMagv 93. (1987), 228.

Megjelent a Keresztény Magvető 1993 / 4. száma 235-236. oldalain.