Szentleckék

MENEKÜLÉS

„Nézd, ott az a város elég közel van ahhoz, hogy oda meneküljek, s elég kicsi is. Ott szeretnék meghúzódni – ugyanis elég kicsi -, hogy életben maradhassak.”

Ter 19,20

===================
===================

HÁLAADÁS

„Hálaadás hallatszik onnan és örömnek szava. Megsokasítom őket, és nem fogyatkoznak meg; megdicsőítem őket, és nem szégyenülnek meg.”

Jer 30,19


-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Amikor Jézus az egyik városban tartózkodott, egy leprával borított férfi meglátta, elé borult és kérte: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz!””

Lk 5,12

===================
===================

BÉKESSÉG

„A béke szövetségét kötöm velük, s ez örök szövetség lesz. Megerősítem és megsokasítom őket, és felállítom közöttük szentélyemet, örök időkre.”

Ez 37,26

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„A békesség Ura adjon nektek mindig és minden körülmények között békét! Az Úr legyen mindnyájatokkal!”

2Tessz 3,16

=================== ===================

FÉNY

„/…/ Széttekintek lakóhelyemről, s oly nyugodt vagyok, mint a verőfényes déli hőség, s a harmatfelhő aratáskor a tikkasztó melegben.”

Iz 18,4

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Mert nincs elrejtve semmi, amire fény ne derülne, és nincs titok, amely nyilvánosságra ne jutna.”

Mk 4,22
=================== ===================

HŰSÉG

„/…/ „Van barát, aki pusztulásba vezet, de van olyan is, aki hűségesebb, mint a testvér.”

Péld 18,24

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Boldognak mondjuk azokat, akik hűségesen kitartanak. Hallottatok Jób türelméről, és tudjátok az Úr célját is, hiszen az Úr igen irgalmas és könyörületes.”

Jak 5,11
=================== ===================

SZERÉNY

„/…/ „Jobb a szerényekkel alázatban élni, mint a gőgösökkel zsákmányon osztozni.”

Péld 16,19

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Nem tudjátok, hogy a szentek ítélkeznek majd a világ fölött? Ha a világ fölött ítélkezni fogtok, a legszerényebb bírói székre méltatlanok vagytok?”

1Kor 6,2
=================== ===================

KÖTELÉK

„/…/ „Puha kötelékekkel vonzottam őket, a szeretet kötelékeivel. Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt; lehajoltam hozzá, enni adtam neki.”

Oz 11,4

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet.”

Ef 4,3
=================== ===================

SZERENCSE

„/…/ „Biztos, hogy neked lesz igazad, Uram, ha perelni kezdek veled. Mégis, hadd tegyem föl kérdésemet: Miért szerencsések a gonoszok, s miért élveznek békét a hűtlenek?”

Jer 12,1

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Mert a szerencsés halfogás láttán társaival együtt félelem töltötte el.”

Lk 5,9

=================== ===================

ŐSZINTE

„/…/ „A te szíved is olyan őszinte az enyémhez, mint az én szívem a tiédhez?” /…/
„Igen!”
„Ha igen, akkor nyújtsd ide a kezed!” /…/ ”

2Kir 10,15

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„A tanításnak a célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből fakadó szeretet.”

1Tim 1,5

=================== ===================

ÍGÉRET

„Nos, tehát Uram, legyen érvényes a szavad örökre, amellyel szolgádnak és házának ígéretet tettél. Tégy úgy, ahogy mondtad.”

1Krón 17,23

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Mind hitben hunytak el, de anélkül, hogy az ígéret teljesedését megérték volna; csak messziről látták és üdvözölték, elismerve, hogy vándorok és jövevények a földön.”

Zsid 11,13

=================== ===================

ARCÁTLAN

„Káromló szavuk még az eget is célba veszi, nyelvük arcátlanul sérteget a földön.”

Zsolt 73,9

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„A gőgös arcátlannak „gúnyolódó” a neve, felfuvalkodottság a tettei rugója.”

Péld 21,24

=================== ===================

VILÁGOSSÁG

„Nem a nap szolgál majd neked nappali fénnyel, és nem a holdfény ragyog neked, mert az Úr lesz örökké tartó világosságod, Istened lesz a fényességed.”

Iz 60,19

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, még árnyéka sem a változásnak.”

Jak 1,17

=================== ===================

KÍSÉRTÉS

„S ha szemedet az égre emeled, és látod a napot, a holdat és a csillagokat, az egész égi sereget, ne essél kísértésbe, ne borulj le, s ne imádd azt, amit az Úr, a te Istened minden népnek adott az ég alatt.”

MTörv 4,19

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Boldog az az ember, aki a kísértésben helytáll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik őt szeretik.”

Jak 1,12

=================== ===================

BESZÉD

„Arca olyan sima, mint a vaj, de szívében háborút forgat. Látszatra beszéde enyhítő olaj, de a valóságban kivont éles kard.”

Zsolt 55,22

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Igaz beszéd ez, s kívánom, hogy erről megbizonyosodj: Akik hisznek az Istenben, igyekezzenek a jóban példát adni. Ez válik az embereknek javukra és hasznukra.”

Tit 3,8

=================== ===================

ÁLDÁS

„Azért legyen tetszésedre és áldd meg szolgád házát, hogy örökre fennmaradjon előtted. Mert te szóltál, Uram, Istenem, és áldásodra szolgád háza örökké áldott lesz.”

2Sám 7,29

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Ugyanabból a szájból áldás és átok jön. Testvéreim, ennek nem volna szabad így lennie!”

Jak 3,10

=================== ===================

KINCS

„Az Úr félelme tiszta s örökké megmarad. Az Úr ítéletei igazak és mind jogosak, értékesebbek az aranynál, a tiszta aranykincsnél, szavai édesebbek a méznél, a lépből kicsordult méznél.”

Zsolt 19,10-11

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Ahol a kincsed, ott a szíved is.”

Mt 6,21

=================== ===================

APA

„Aki vétkezett, az hal meg, a fiú nem viseli apja vétkét, és az apa nem viseli fia vétkét, az igaznak az igazsága, a bűnösnek meg a bűne számít.”

Ez 18,20

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Meghasonlik az apa a fiával és a fiú az apjával, az anya a lányával és a lány az anyjával, az anyós a menyével és a meny az anyósával.”

Lk 12,53

=================== ===================

VEZETŐ

„Küldd el világosságodat és hűségedet, hogy vezetőim legyenek, hogy vezessenek szent hegyedre, hajlékodba!”

Zsolt 43,3

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Hagyjátok őket! Vakoknak vak vezetői! De ha vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik.”

Mt 15,14

=================== ===================

VISELKEDÉS

„Más szívet adok nekik és más viselkedést, hogy minden időben féljenek engem, és így jó dolguk legyen, nekik és gyermekeiknek is.”

Jer 32,39

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Amikor tehát láttam, hogy viselkedésük nem egyezik az evangélium tanításával, mindnyájuk előtt megmondtam Péternek: Ha te zsidó létedre pogány módon, és nem zsidó szokás szerint élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokásokat kövessenek?”

Gal 2,14

=================== ===================

BECSÜLET

„Akkor megérted az igazságosságot, a törvényt, a becsületet, s mind a helyes utat.”

Péld 2,9

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Becsületbeli kötelességnek tartsátok, hogy békességben éltek, a magatok dolgával törődtök, s a két kezetekkel dolgoztok, ahogy a lelketekre kötöttük.”

1Tessz 4,11

=================== ===================

BIZALOM

„Telve voltam bizalommal akkor is, amikor így szóltam: „Mély megaláztatásban lett részem.”

Zsolt 116,10

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Az a bizalom, amellyel iránta vagyunk, azt jelenti, hogy bármit kérünk is akarata szerint, meghallgatja.”

1Jn 5,14

=================== ===================

ÁLDÁS

„Mind rád szállnak és teljesednek a következő áldások, ha hallgatsz az Úr, a te Istened szavára.
Áldott leszel a városban és áldott a határban.
Áldott lesz méhed gyümölcse, földed termése, jószágod ivadéka, teheneid ellése és juhaid szaporulata.
Áldott lesz puttonyod és dagasztóteknőd.
Áldott leszel, ha jössz és áldott leszel, ha mész.”

MTörv 28,2- 6

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

=================== ===================

ÜNNEP

„Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy, mint az Úr ünnepét. Nemzedékről nemzedékre tegyétek meg ünnepnapnak mindörökre.”

Kiv 12,14

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„De azután, hogy testvérei fölmentek az ünnepre, őmaga is fölment, csak nem nyilvánosan, hanem titokban.”

Jn 7,10

=================== ===================

ALAMIZSNA

„Ez idő tájt, hogy a tanítványok száma egyre nőtt, zúgolódás támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsnaosztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják.”

ApCsel 6,1

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Ezért tartottam szükségesnek, hogy felszólítsam a testvéreket, menjenek előre el hozzátok, és gyűjtsék össze a megígért adományt. Minden legyen készen, hogy a bő áldás, ne a szűk alamizsna képét mutassa.”

2Kor 9,5

=================== ===================

BIZTONSÁG

„De nézd: orvosságot és gyógyulást készítek nekik; meggyógyítom őket, és megmutatom nekik a békesség és biztonság kincseit.”

Jer 33,6

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Szeretteim, mivel már eleve tudtok erről, vigyázzatok, nehogy a gonoszok tévedése elsodorjon benneteket, és elveszítsétek biztonságotokat.”

2Pét 3,17

=================== ===================

ÁLOM

„Az álom elkerül és panaszkodom, mint elhagyott madár a háztetőn.”

Zsolt 102,8

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Ehhez tartsátok magatokat, felismerve az időt. Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból: üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívők lettünk.”

Róm 13,11

=================== ===================

SZENVEDÉS

„Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés; olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra.”

Iz 53,3

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Erősen álljatok neki ellen a hitben, hisz tudjátok, hogy testvéreiteket is ezek a szenvedések sújtják a világban.”

1Pét 5,9

=================== ===================

VÁGY

„Nemde egy élete van annak, aki testből és lélekből áll? És mi a vágya ennek az egynek? Az, hogy utódai legyenek az Isten által. Tartsátok hát tiszteletben életeteket /…/.”

Mal 2,15

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Lám, ebből a ti Istennek tetsző szomorúságotokból mekkora buzgóság fakadt, sőt mentegetőzés, méltatlankodás, félelem, vágyakozás, buzgólkodás és a vétkező megbüntetése. Mindezzel igazoltátok, hogy az ügyben ártatlanok vagytok..”

2Kor 7,11

=================== ===================

KÉPMUTATÁS

„Ki-ki képmutatóan beszél társával, ajkán és szívében álnoksággal.”

Zsolt 12,3

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Így ti is kívülről igazaknak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal.”

Mt 23,28

=================== ===================

IGAZSÁG(OSSÁG)

„Utánad vágyódik éjszaka a szívem, s téged keres a lelkem bensőmben. Mert ha ítéleted utoléri a földet, a mindenség lakói megtanulják az igazságot. ”

Ézs 26,9

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Az igazság ellen nem tehetünk semmit, csak az igazságért.”

2Kor 13,8

=================== ===================

KIFOGÁS(TALAN)

„Már az is kifogásolható, hogy pereskedtek egymással. Miért nem viselitek el inkább az igazságtalanságot? Miért nem tűritek el inkább a károsodást?”

1Kor 6,7

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Az állhatatosságnak meg tökéletességre kell vezetnie, hogy tökéletesek és feddhetetlenek legyetek, és semmilyen tekintetben ne essetek kifogás alá.”

Jak 1,4

=================== ===================

SZIDALOM

„Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, ki szívében viseli tanításom. Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, és ne essetek kétségbe szidalmaik miatt.”

Iz 51,7

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek.”

1Pét 3,9

=================== ===================

„Ezt mind mérlegeltem elmémben, és beláttam, hogy az igazak és a bölcsek a tetteikkel együtt Isten kezében vannak. Az ember sem a szeretetet, sem a gyűlöletet nem ismeri.”

Préd 9,1

O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Mindenki szemében gyűlöletesek lesztek nevemért. Aki azonban mindvégig kitart, az üdvözül.”

Mt 10,22

___________________ ___________________ PÁSZTOR

„Mint a pásztor, úgy legelteti nyáját. Karjaira veszi bárányait, az ölében hordozza őket, és nagy gonddal vezeti az anyajuhokat.”

Iz 40,11

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani.”

Mk 6,34

================ ================ FOGADALOM

„Ha valaki fogadalmat tesz az Úrnak, vagy esküvel megtartóztatásra kötelezi magát, ne szegje meg a szavát; pontosan úgy tegyen, amint mondta.”

Szám 30,3

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, nem hagynak követ kövön, mind lerombolják.”

Lk 21,5-6

=================== =================== HÁLÁTLAN

„Föltettem magamban, hogy bölcsességemben mindent megvizsgálok és kikutatok, ami az ég alatt történik. Ilyen hálátlan feladatot bízott Isten az emberek fiaira, hogy vesződjenek vele.”

Préd 1,13

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, a Magasságosnak lesztek a fiai, hisz ő is jó a hálátlanokhoz és a gonoszokhoz.”

Lk 6,35

=================== =================== ENGEDETLENSÉG

„De engedetlenek lettek, föllázadtak ellened, semmibe vették törvényeidet, prófétáidat meg, akik intették őket, hogy térjenek vissza hozzád, megölték, [így nagy istenkáromlást követtek el].”

Neh 9,26

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Hiszen egykor mi magunk is balgák, engedetlenek és tévelygők voltunk, mindenféle szenvedély és gyönyör hatalmában tartott bennünket; gonoszságunk, irigységünk miatt utálatra méltók voltunk, és gyűlöltük egymást.”

Tit 3,3

=================== =================== BÁNTALMAZ

„Többen vannak, mint fejemen a hajszál, akik ok nélkül gyűlölnek. Akik jogtalanul bántalmaznak, erősebbek, mint tagjaim. [Amit el sem vettem, azt kell visszaadnom.]”

Zsolt 69,5

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„A pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt arra készültek, hogy bántalmazzák, sőt megkövezzék őket.”

ApCsel 14,5

=================== =================== FELELŐSSÉG

„Vagy valaki kiejt a száján egy kedvező vagy kedvezőtlen esküt olyan dologban, amelyben meggondolatlanul esküdni szoktak, ha akkor nem is vette észre, de később rájön, viselje a felelősséget.”

Lev 5,4

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

Az apostol felelőssége

“Mivel az Úr félelme átjár bennünket, igyekszünk meggyőzni az embereket, hiszen az Isten ismer minket, és remélem, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is tisztán állunk.”

2Kor 5,11

=================== =================== SZÍV

„Így szólt hozzá az Úr: „Meghallgattam imádat és könyörgésedet, amellyel hozzám fordultál. Fölszenteltem ezt a templomot, amelyet építettél, s ott marad a nevem örökre; szemem és szívem is ott lesz mindig.”

1Kir 9,3

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.”

Mt 5,8

=================== =================== GONDOSKODÁS

„Nem kívánja emberi kéz gondoskodását, mintha szüksége volna valami-re, hisz ő ad mindennek életet, levegőt és mindent.”

ApCsel 17,25

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Amikor előállították, Tertullusz hozzálátott a vád előadásához: „Jóvoltodból teljes békében éltünk, és gondoskodásod folytán nagy javulás állt be ennek a népnek az életében.”

ApCsel 24,2

=================== ===================

FOHÁSZ

„Hosszú idő telt el, s közben meghalt Egyiptom királya. Izrael fiai pedig szolgaságban nyögtek, segítségért kiáltoztak, és fohászuk felhatolt Istenhez nyomorúságukból.”

Kiv 2,23

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Abba, Atyám! – fohászkodott -, te mindent megtehetsz. Vedd el tőlem ezt a kelyhet! De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te!”

Mk 14,36

=================== =================== SZÁNDÉK

„Abban az esetben, ha egy elöljáró vétkezik, és nem szándékosan olyan dolgot tesz, amit tilt az Úrnak, az ő Istenének parancsa, s így felelősséget von magára.”

Lev 4,22

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Talán könnyelmű voltam, hogy ezt terveztem? Vagy nálam a tervek csupán földi szándékból születnek, és nekem az igen és a nem mindegy?”

2Kor 1,17

=================== =================== ÖRÖMHÍR

„Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz; aki békét hirdet, örömhírt hoz, és kikiáltja a szabadulást. Aki azt mondja Sionnak: „Királlyá lett a te Istened.”

Ézs 52,7

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Hozzánk éppúgy eljutott az üdvösség örömhíre, mint őhozzájuk; ám nekik nem vált hasznukra a tanítás, mert nem csatlakoztak azokhoz, akik hittel hallgatták.”

Zsid 4,2

=================== =================== KÜZDELEM

„Uram, Istenem, hatalmas támaszom, te őrzöd fejemet a küzdelem napján.”

Zsolt 140,8

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Emlékezzetek vissza az elmúlt időkre, amikor megvilágosodástok után annyi szenvedésben és küzdelemben helytálltatok.”

Zsid 10,32

=================== ===================

AJÁNDÉK

„A ház és a vagyon az ősök hagyatéka, az okos feleség az Úr ajándéka.”

Péld 19,14

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

„Nem szünteti-e meg a harmat a hőséget? Így az ajándéknál is többet ér egy jó szó.”

Sir 18,16

=================== =================== IMÁDKOZÁS

„Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos.”

Lk 18,10.

=================== =================== MEGBOCSÁTÁS

Neh 3,37
„Ne takard el gonoszságukat, és bűnük ne nyerjen színed előtt megbocsátást, mert megvetették az építkezőket.”

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

Lk 17,4
„Ha hétszer vétkezik is naponta ellened, és hétszer fordul hozzád azzal, hogy „bánom”, bocsáss meg neki.”

=================== ===================

HITETLENSÉG

Mk 9,24
„A fiú apja erre felkiáltott: „Hiszek! Segíts hitetlenségemen!”

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

Zsid 3,12
„Vigyázzatok, testvérek, hogy ne legyen hitetlenségre hajló, gonosz a szívetek. Senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől,.”

=================== =================== FOHÁSZ

Zsolt 69,14
„De én hozzád küldöm fohászomat, Uram, kegyelmed idején, Istenem. Nagy jóságodban hallgass meg, segíts rajtam hűséged szerint!”

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

Mk 14,36
„Abba, Atyám! – fohászkodott -, te mindent megtehetsz. Vedd el tőlem ezt a kelyhet! De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te!”

=================== =================== F E L T É T E L

Kiv 24,8
“Erre Mózes vette a vért, meghintette vele a népet és így szólt: „Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr ezen feltételek mellett kötött veletek.”

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

Ám 5,3
“Mert így szól az Úr, az Isten, Izrael házához: Százan térnek vissza a városba, amely ezret küldött, s tízen térnek vissza abba, amely százat küldött. A szabadulás feltétele a megtérés.”

=================== =================== Elégedettség

Péld 29,17
Fegyelmezd a fiad, s elégedett leszel: gyönyörűsége lesz majd a lelkednek.
-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-
Lk 12,19
Aztán majd elégedetten mondom magamnak: Ember, van annyid, hogy sok évig elég! Pihenj, egyél, igyál, s élj jól! –

===================

Gondoskodás ===================

Ter 22,14
Ábrahám így nevezte a helyet: „az Úr gondoskodik”, ezért mondják mind a mai napig: „a hegyen, ahol az Úr gondoskodik”.

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

Mt 6,34
Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga baja.

===================
“Megvesztegető ajándékot ne fogadj el, mert az ajándék vakká teszi azokat, akik látnak, és elferdíti azok ügyét, akiknek igazuk van.”
Kiv 23.8.
-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-
“Jézus ezt felelte neki: „Ha ismernéd Isten ajándékát, s azt, aki azt mondja neked: Adj innom, inkább te kértél volna tőle, s ő élő vizet adott volna neked.”
Jn 4.10.

_____________________

Így szólt hozzá az Úr: „Meghallgattam imádat és könyörgésedet, amellyel hozzám fordultál. Fölszenteltem ezt a templomot, amelyet építettél, s ott marad a nevem örökre; szemem és szívem is ott lesz mindig.
1Kir 9,3