Január

Január


-0-0-0-0-0-

Január 1.

(1949.) A kultusztörvény 49. szakasza értelmében a négy protestáns egyház (ágostai evangélikus, zsinatpresbiteri evangélikus, református és unitárius) “Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézetet” szervezett. Az intézet a protestáns lelkészképzés munkáját 1949. január 1.-én kezdte meg. Azóta mindegyik egyház hitvallásbeli sajátosságainak tiszteletben tartásával és a testvéri együttműködés szellemében folyik itt az unitárius teológiai hallgatók lelkészi hivatásra való felkészítése.

(1959.) Megkezdte működését az egyházi Nyugdíj- és Segélypénztár. Az intézet gondoskodik arról, hogy tagjai és azok hozzátartozói megfelelő társadalombiztosítási juttatásban részesüljenek és nyugdíjat élvezzenek.

-0-0-0-0-0-

Január 6-13.

Tordán tartott országgyűlés, az unitárius reformáció szellemében, határozatot hozott a vallási türelem és a lelkiismereti szabadság biztosítására: A prédikátorok minden helyen hirdessék az evangéliumot, kiki az ö értelme szerint, és a község, ha venni akarja, jó, ha nem, senki rá ne kényszerítse, az ö lelke azon meg nem nyugodván, de tarthasson olyan prédikátort, akinek tanítása őneki tetszik. Ezért pedig senki a superintendensek közül, se mások a prédikátorokat meg ne bánthassák, a religióért senki se szidalmaztassék, az előbbi konstituciók szerint. Nem engedtetik meg senkinek, hogy a tanításért bárkit is fogsággal vagy helyétől való megfosztással fenyegessen, mert a hit Isten ajándéka, az hallásból lesz, mely hallás Isten igéje által van.

-0-0-0-0-0-

Január 6-14.

(1571.) A marosvásárhelyi országgyűlés utólag kimondta, hogy: “Az Isten igéje mindenütt szabadon prédikáltassák, a confessioért senki meg ne bántassék, se prédikátor, se hallgató”.

-0-0-0-0-0-

Január 15.

(1729.) A kissárosi zsinat megvetette alapját az egyház ma is működő két, vegyes jellegű, törvényhozó testületének: a Zsinati és Egyházi Főtanácsnak.

-0-0-0-0-0-

Január 20.

Dávid Ferenc elmondta a kolozsvári nagytemplom szószékén az első unitárius szellemű prédikációt. Ezzel megkezdődött az élőszóval és irodalmilag folytatott hitviták sora. “Hallottál volna akkor az egész Erdélyben mindenfelé, falun és városon, a köznépnél is nagy disputációt, étel, ital közben, estve, reggel, éjjel és nappal, közbeszédben és prédikáló székről, sőt káromlásokat és mód nélkül való kárpálódásokat a két religión levők között.” (Erdélyi történelmi adatok, 1.k. 29.)

-0-0-0-0-0-

Január 20.

(1849.) Végrendeletével Gedö József könyvtárát az egyház kollégiumi könyvtárának hagyta.

-0-0-0-0-0-


Január 28.

(1576.) A medgyesi országgyűlés hivatalosan is elismerte Dávid Ferenc unitárius püspöki tisztségét és megerősítette az egyház püspökválasztói jogát.