Unitárius elnevezés

A köztudatban elterjedtnek minősíthető az, hogy az unitárius elnevezést, már egyházunk megalakulása óta használtuk. Sőt, mintegy hivatalos elnevezésként is emlegetik némelykor. Tévedés azonban azt hinni és gondolni, hogy ez az elnevezés 1568, vagy 1571-re datálható. Gordon Sándor, nagy angol unitárius történetíró egyszerűen kétségbe vonja az elnevezés 16. századbeli használatát[10]. Ennek ellenére azonban bebizonyított, hogy, mint pl. „Ergo deus est unitarius” mondatban felfedezhető az elnevezés.

Uzoni Fosztó István történetíró, volt bágyoni unitárius lelkész azt írja, hogy a gyulafehérvári második nagy hitvita után unitáriusoknak nevezték hitelődeinket[11]. Egy komoly kérdést jelent az, hogy tulajdonképpen elődeink miért nem nevezték unitáriusoknak magukat. Amennyiben azonban azt a tényt látjuk, hogy az adott történelmi időszakban (16. század), a reformáció minden ága azt az álláspontot képviselte, hogy ő lépett rá a helyes és igaz vallásos ismeret útjára, akkor teljesen érthető, hogy mindenik csupán kereszténynek nevezte magát, ami miatt elhanyagolttá vált az unitáriusok esetében a megnevezés használata.

Meg kell jegyeznünk azt is, hogy az unitárius lelkészek többnyire a kezdeti időszakban „evangélikus hitvallású szolgáknak” nevezték magukat. Később, majd az 1576 évi törvény így említi őket: „Azok, akik Dávid F. hitén vannak”. A 16. század végére azonban határozottan különváltak az erdélyi protestáns felekezetek, s mintegy ennek következményeként találhatjuk a lécfalvi országgyűlés bejegyzésében az „unitaria religio” megjegyzést. 1638-tól azonban az „unitaria recepta religio”, vagy „unitaria magyar ecclesia” név szerepel.

[10] Alex. Gordon: Heads of the English Unitarian History. 22. Old.

[11] Jakab Elek: Dávid Ferenc emléke. 246. Old.

********************************************

Forrásmunkák

 1. Dr. Erdő János: Teológiai tanulmányok – 1986
 2. Benczédi Pál: Az unitárius hitelvek kifejlődése – 1934
 3. Dr. Varga Béla: Hit és vallás – 1948
 4. Unitárius Káté – 2000
 5. Dávid Ferenc mártír-halálának 375-ik évi emléke – 1954
 6. Négyszázév 1568-1968 – 1968
 7. Jakab Elek: Dávid Ferencz emléke. – 1879
 8. Dr. Varga Béla: Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében – 1930
 9. Dr. Varga Béla: Unitárizmus és individualizmus – 1931
 10. Vári Albert: Unitárizmus és racionalizmus – 1931
 11. Dr. Erdő János: Unitárius egyháztörténeti kurzus.

Pap Gy. László