440 év – Debrecenben


A 440. évforduló ünneplése Debrecenben

A Debreceni Unitárius Egyházközség, a Magyarországi Unitárius Egyház védnöksége alatt 2008. október 25-én az egyházközség templomában tartalmas rendezvénnyel emlékezett az 1568. évi tordai országgyűlésen kihirdetett vallásszabadságra és az unitárius egyház megalapítására.

A rendezvény szervezője Pap Gy. László, a debreceni unitárius egyházközség nemrég beiktatott lelkésze volt, akinek hathatós segítséget nyújtott Csíki József egyházközségi gondnok. Az ünnepségen képviseltette magát a Magyarországi Unitárius Egyház főhatósága: Rázmány Csaba püspök, Balázsi László főjegyző, Pálf y László főgondnok-helyettes. Az egyházközség hívei mellett jelen voltak lelkészek és világiak a magyarországi unitárius egyházközségekből. Az Erdélyi Unitárius Egyház részéről dr. Rezi Elek főjegyző, Székely Miklós kövendi, Török István olthévízi, Buzogány Csoma István nagyváradi lelkészek vettek részt az ünnepségen.

A Hatalmas Isten, győzhetetlen várunk eléneklése és Balázsi László főjegyző imája után a helyi lelkész, majd Rázmány Csaba püspök köszöntötte a megjelenteket. Pap Gy. László elnöki megnyitójában többek közt a következőket mondta: „Sok kérdés kering bennünk, amikor mai ünneplésünkre figyelünk. Ezek megválaszolása megtörténik, ha esztendő múltával megállapítható lesz, hogy méltó emléket állítottunk, emlékekben magunk is gyarapodtunk, s nem utolsósorban megmutattuk ismételten a világnak, hogy unitáriusokként jelen vagyunk a vallási és társadalmi élet porondján.”

Az ünnepélyes köszöntések és az elnöki megnyitó után dr. Rezi Elek tartott előadást Mi az unitarizmus hozzájárulása az erdélyi, a magyar és az európai kultúrához? címmel. Előadásában a vallásszabadság és a tolerancia kérdését vizsgálta a múlt, jelen és jövő összefüggéseiben. Kiemelte: az 1568. évi tordai vallásszabadságot-törvény egyedisége abban állt, hogy teológiai töltete, alapindoka volt. Ez a teológiai alapindok az unitárius reformáció sajátos üzenetéből, teológiai alapállásából fakadt. Konklúzióként felhívta a figyelmet arra, hogy a vallásszabadság 440 évvel ezelőtt kihirdetett eszméje olyan érték, amely az európai kultúrát gazdagította és az Európai Unió vallási útkeresésének is mintaként szolgálhat.

Buzogány István nagyváradi lelkész szemléletesen mutatta be a debreceni és a nagyváradi hitviták történetét, és kiemelte időszerű üzenetüket.

Török István olthévízi lelkész az egyházközségi testvérkapcsolatok fontosságáról és szükségességéről tartott tartalmas előadást. Kiemelte, hogy bizonytalanságot ébresztő világunkban a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésnek fontos szerepe van a biztonság, az otthon-érzés kialakítása során.

Csíki József gondnok a debreceni unitárius gyülekezet jövőjéről tartott előadást Hogyan látjuk a debreceni unitáriusok holnapját? címmel. A gondnok nem hallgatta el a nehézségeket, az egyházközség előtt álló feladatokat, gondokat, de reményét fejezte ki, hogy a közös munka meghozza majd a jövő gyümölcsét.

A délelőtti előadássorozat végén Balázsi László főjegyző és felesége, az olthévízi Török Karola és Buzogány István nagyváradi lelkész zene- és énekszámai, szavalatai emelték az ünnepség hangulatát. A délelőtti program a beregi küldöttség és a vásárosnaményi képviselők tisztelgésével ért véget: megkoszorúzták a bejárati kapualjban levő két faragott emléktáblát, amelyeket a beregi testvérek állítottak a váradi és debreceni disputák, valamint Arany Tamásnak, a köröspetérdi antitrinitárius tanokat valló prédikátornak az emlékére.

A délutáni rendezvény első mozzanataként Pap Gy. László előadása hangzott el Vallásosságom ma – holnap címmel. A lelkész őszintén vallott hit- és életfelfogásáról.

Felemelő érzések közepette került sor a testvér-egyházközségi kapcsolatok jelképes megkötésére Debrecen, Olthévíz és Nagyvárad között. Ennek maradandó jelképeit, a kézi kopjafákat a gyülekezetek képviselői átadták egymásnak, s szavukat és kézfogásukat adták arra, hogy szívvel-lélekkel, becsülettel, szeretettel ápolják testvériségüket. A kapcsolat dokumentumszerű hivatalos aláírása az elmondottak alapján Olthévízen történik meg. Ezt követően Buzogány Csoma István és Török Karola zenével és szavalattal örvendeztette meg a jelenlevőket.

Befejezésül Pap Gy László lelkész és Pálf y László főgondnok-helyettes értékelték a gazdag nap mozzanatait

A rendezvénysorozat istentisztelettel ért véget. Székely Miklós kövendi lelkész beszédében a múlt örökségének megbecsülését, a keresztényi értékrend szerinti jelen megélésének fontosságát kötötte a hallgatóság lelkére.

Az istentisztelet után Kiss Törék Ildikó színművésznő műsorával zárult az ünneplés.

Messzemenő elismerés illeti a debreceni egyházközség lelkészét a kiváló szervezés miatt, a lelkészházaspárt a szíves vendéglátásért. Úgy érzem, az ünnepség után mindenki hitében megerősödve távozott és egy olyan „lángot” kapott útravalóul, amelyet érdemes ápolni és továbbadni.

A rendezvény hang- és képanyagát az egyházközség az érdeklődők rendelkezésére fogja bocsátani.

dr. Rezi Elek

Forrás: http://kozlony.unitarius.com/2008/uk2008-11.pdf